HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie
Algemeen Studieprogramma Planning Studiekosten Boekenlijst Overig
 

Belangrijke mededeling: nieuw programma HBO SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017. Hierover informeren wij u graag als volgt:

Vooropleiding


Ten aanzien van de vooropleiding voor de studie SPD Bedrijfsadministratie kan gesteld worden, dat per 1 januari 1999 formele eisen bestaan. Deze eisen tot toelating voor de studie SPD zijn conform de toelating tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Opleidingen als MEAO, HAVO, VWO en MBA vormen een basis voor SPD.

Als U 21 jaar of ouder bent en niet over de gewenste vooropleiding beschikt kunt U worden toegelaten op grond van de 21+ toelatingsregeling. U dient bij aanmelding hiervan melding te maken. Om toegelaten te worden tot de studie dient u een interne test af te leggen (kosten EUR 75,00).


Vrijstellingsregeling


Zowel voor de propedeuse als voor de hoofdfase is/zijn geheel of gedeeltelijke vrijstellingen mogelijk. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. Om voor een niet vermelde vrijstelling in aanmerking te komen, dient u een gemotiveerd verzoek in te sturen (voorzien van kopieën van diploma's van de vooropleiding(en)) bij het examenbureau van ABC Hogeschool. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw verzoek en brengt een advies uit aan de examencommissie. De examencommissie neemt vervolgens een beslissing.


Examen


Met ingang van september 2009 heeft de examencommissie een aanvang genomen met een aantal zeer belangrijke wijzigingen. Deze wijzigingen hebben betrekking op:

Alle modulen van de hoofdfase van de studie (m.u.v. de AA examens) zullen 4x per jaar worden afgenomen in de maanden oktober / november , januari , maart / april  en juni. Dit bevordert de studeerbaarheid voor deze modulen aanmerkelijk. Voor een aantal vakken geldt dat deze examens flexibel zijn, die meerdere keren per jaar kunnen worden afgelegd.

Door optimaal gebruik te maken van de examendata voor de verschillende modulen wordt bewerkstelligd, dat een student zich per examenperiode slechts richt op 1 vak. Op deze wijze kunt u minimaal 4 vakken per studiejaar succesvol afsluiten.

Met ingang van 1 september 2017 geldt een nieuw programma. Er bestaat een zeer uitgebreide vrijstellings – en overstapregeling.


Overgangsregeling


Kandidaten, ingestroomd voor 1 september 2017, die alle modules uit de verschillende programma`s hebben behaald met uitzondering van de onderdelen Stage/portfolio en/of Afstudeeropdracht en indien van toepassing de AA vakken,( voor zover van toepassing )  kunnen nog tot 1 september 2019 afstuderen in het regime 2009 – 2017.

Overige kandidaten gaan over naar het programma geldend vanaf 1 september 2017.

Overstap - vrijstellingsregeling  per 1 september 2017 voor studenten, die zijn ingeschreven als ( voormalig ) student voor 1 september 2017.

Kandidaten die op 1 september 2017  bezig zijn met een (modulaire) studie  kunnen behaalde certificaten  van de modules van het programma oude stijl inbrengen als vrijstelling in het nieuwe programma volgens het schema dat op de website van ABC Opleidingen  is vermeld.

Vrijstellingen op grond van genoemde bewijzen / certificaten zijn geldig tot 1 september 2025. Nieuwe vrijstellingen die vanaf 1 september 2017 worden toegekend voor  kennen een geldigheidstermijn van 8 jaar na het behalen van het certificaat / resultaat.

Een behaald diploma MBA, VBA of getuigschrift Associatie Degree  afgegeven na 1 september 2017 blijft vrijstellingen geven voor de corresponderende vakken voor een periode van 8 jaar na uitgifte. 

Kandidaten die over vrijstellingen, diploma’s of getuigschriften beschikken die ouder zijn dan de maximale geldigheidsduur en in combinatie met hun werkervaring voor een verlenging van vrijstelling in aanmerking menen te komen, kunnen dit kenbaar maken aan de examencommissie van de hogeschool door een vrijstellingsverzoek in te dienen.

Voor de modules binnen de minor Accountancy geldt een geldigheidsduur van certificaten zoals door de CEA is vastgesteld. Dit geldt voor de modules oude stijl: AA Audit & Assurance I en AA Fiscale Advisering.

Vrijstellingen die reeds eerder zijn verstrekt op grond bewijzen van de standaard vrijstellingenlijst (niet zijnde SPD-certificaten) of uitspraken via de examencommissie van de opleider voor een module SPD oude stijl worden gelijkgesteld aan de genoemde bewijzen en zijn geldig als vrijstelling in het nieuwe programma tot 1 september 2025.

Zie hier voor uitgebreide informatie over de vrijstellings- en overstapregeling.

Contact

Stel uw vraag via ons elektronisch formulier of neem op andere wijze contact met ons op.Informatiegids downloaden

Download hier de informatiegids van de opleiding naar uw keuze.