ABC - D(igitaal)
Algemeen Programma en kosten Boekenlijst Inschrijvingsvoorwaarden Programma MBA / HBO SPD
 

Inschrijvingsvoorwaarden


 1. De studie-overeenkomst bestaat het aanmeldingsformulier met de daarop vermelde inschrijvingsvoorwaarden.

 2. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.

 3. De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de student(e) het bewijs van inschrijving van ABC Hogeschool Dordrecht e.o. heeft ontvangen.

 4. De student(e) ontvangt een kopie van het aanmeldingsformulier met op de achterzijde de inschrijvingsvoorwaarden, zoals die tevens op de website van ABC Opleidingen voor ABC – D(igitaal) zijn vermeld.

 5. Studenten van ABC - D(igitaal) Hogeschool Dordrecht e.o. betalen geen inschrijfgeld.

 6. Betaling in termijnen vindt pas plaats als de student(e) het vorige onderdeel heeft afgesloten door het opsturen van de door hem/haar gemaakte opdrachten.De betaling geschiedt via bank of girorekening. De student(e) ontvangt per mail een factuur. Na betaling ontvangt de student(e) een nieuw onderdeel van de studie.

 7. Het recht om opgaven in te sturen en correctie is maximaal 1 jaar nadat de student(e) zijn onderdeel van ABC – (Digitaal) Hogeschool Dordrecht e.o heeft ontvangen. De studieovereenkomst loopt derhalve af 1 jaar na het laatste ontvangen onderdeel van de studie.

 8. De student verklaart door het ondertekenen van de studieovereenkomst dat hij/zij als student(e) zal deelnemen aan het reguliere examen als alle termijnen / onderdelen zijn afgenomen. Indien een kandidaat eerder examen wil afleggen zal hij / zij dit kunnen doen als extraneus van ABC- D(igitaal) Hogeschool. De kosten als extraneus bedragen € 200,00

 9. De studie-overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de student(e). Reeds betaalde lesgelden worden aan de wettelijke erfgenamen terugbetaald, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. Indien een werkgever in deze voor een werknemer de studie-overeenkomst is aangegaan, is deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing. Restitutie van reeds betaalde lesgelden zal geschieden aan de werkgever.

 10. Het door ABC – D(igitaal) Hogeschool Dordrecht e.o. verstrekte en te gebruiken studiemateriaal, in de vorm van kopieën en/of syllabus, blijft eigendom van de student(e).

 11. Met inachtneming van de punten 7 en 9 van de inschrijvingsvoorwaarden van ABC D(igitaal) Hogeschool Dordrecht e.o. eindigen de wederzijdse rechten en plichten, voortvloeiende uit de overeenkomst, zodra de overeenkomst is ontbonden.

 12. In gevallen, waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal ABC D(igitaal) Hogeschool Dordrecht e.o. overleg plegen met de student(e) alvorens een beslissing te nemen.

 13. Indien de student(e) op- of aanmerkingen heeft betreffende de studie, kan deze zich in eerste instantie digitaal wenden tot de leiding van ABC – D(igigtaal) Hogeschool Dordrecht e.o. en indien men zulks nodig acht, kan de student(e) zich vervolgens wenden tot:

  Hoofdinspectie Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie,
  Postbus 7372,
  4800 GJ Breda.

Contact

Stel uw vraag via ons elektronisch formulier of neem op andere wijze contact met ons op.Informatiegids downloaden

Download hier de informatiegids van de opleiding naar uw keuze.